Masia Puig de Tiula
Descripció

Petit agreujat rural, seguint la tipologia de masies amb murs de paredat o tapia i acabat superficial de morter de cal, coberta a dos vessants de teula àrab.

Estaria format per tres unitats i amb un volum més allunyat que correspondria a l’antic corral o estable.

Més patrimoni
X